Allmänna villkor

Parter: Utförare, närmare angiven på omstående sida (nedan kallat Dunsta). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).

Bakgrund: Dunsta verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Dunsta tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:1. Utbud av tjänster1.1. Dunsta tillhandahåller ”företagsstädning”, vilken benämning i detta avtal innebär städning, fönsterputs samt annat arbete som följs enligt checklistan som Kunden har anpassat som Dunsta och Kunden i samråd kommer överens om.2. Åtagande2.2. Dunsta förbinder sig att utföra överenskomna företagsstädning på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Dunsta ska vid utförandet av företagsstädning använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Dunstas sekretesspolicy.2.3. Kunden ska informera och samråda med Dunsta om samtliga förhållanden som Dunsta behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.2.4. Dunsta äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Dunsta ska dock därvid omgående informera och samråda med

Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Dunsta inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och korrektsätt eller att samarbetet mellan Kunden och Dunsta eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor3.1. Kunden ska till Dunsta utge ersättning för utförd företagsstädning enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat prislista.3.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande ränta på 8%.3.5. Dunsta äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas Kunden skriftligen senast en (1) månader i förväg. Dunsta äger även rätt att, idet fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Dunsta ska i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.3.6. Anmärkningar på Dunsta fakturor ska skriftligen vara Dunsta tillhanda senast innan förfallodatum eller upp till 14 dagar.4. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle (FAST MÅNADSKOSTNAD)4.1. Kunden har möjlighet att omboka servicetillfälle. Kunden ska meddela ombokningen till Dunsta senast sju (7) dagar före utförandedagen. Ombokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.4.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom sparas tiden för Servicetillfället i Kundens timpott.4.3. Kunden kan maximalt spara tre (3) Servicetillfällen i timpotten.

4.4. Har Kunden innestående tid i timpotten vid en uppsägning av detta avtal har Kunden rätt att nyttja innestående tid till bokning av ytterligare Servicetillfällen inom 3 månader från det att sista fakturan skickades, därefter nollställs timpotten. Kunden har inte rätt att kreditera innevarande eller kommande fakturor mot innestående tid i timpotten.4.5. Avbokar Dunsta servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid sparas tiden i Kundens timpott. Denna tid omfattas inte av begränsningen enligt p. 4.3.4.6. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 20.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Dunsta har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och tiden sparas i timpotten.5. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle(TIMPRIS, anges på första sidan)5.1. Kunden har möjlighet att omboka eller avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela ombokningen eller avbokning till Dunsta senast sju (7) dagar före utförandedagen. Ombokar eller avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.5.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom ska Servicetillfälle ombokas under förutsättning att Dunsta har möjlighet att utföra det enligt kundens önskemål. Kan så ej ske avbokas Servicetillfället utan debitering.5.3. Avbokar Dunsta Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.5.4. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 20.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Dunsta har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och kostnaden bortfaller.6. Ansvarsbegränsning6.1. Dunsta ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven företagsstädning utöver vad som uttryckligen anges häri.6.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven företagsstädning.6.3. Kunden ska inneha giltig företagsförsäkring och Dunsta åtar sig enbart ansvar som täcks av Kundens företagsförsäkring.6.4. Om det visas att Dunsta eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sakeller personskada ersätter Dunsta sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Dunsta skadan/felet. Dunsta har rätt att välja om skadan ska ersättas eller åtgärdas.6.5 Dunsta ansvarar gentemot Kund för sakskada som Dunsta eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från Kunden.6.6. Dunsta svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.6.7. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.6.8. Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Dunstas ansvarsförsäkring.6.9 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Dunsta skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).7. Reklamation av utfört företagsstädning7.1. Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd företagsstädning till Dunsta inom skälig tid efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstelagen).7.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när felet eller bristen inträffade. Bilder ska också framföras.8. Överlåtelse8.1. Part har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Dunsta har dock rätt att utan sådant medgivande överlåta avtalet till en underleverantör och i samband därmed ändra detta avtal på sätt som inte är till nackdel för Kunden.9. Avtalstid9.1. Avtalet anses ingånget vid datum för första servicetillfället.

9.2. Detta avtal gäller med en (1) kalendermånads löpande uppsägningstid samt innevarande månad. Det vill säga, sägs avtalet upp i april så gäller det hela april samt maj.9.3. För det fall Kund har nyttjat ett kampanjerbjudande gäller bindningstid om 3 kalendermånaders uppsägningstid från första servicetillfället.10. Avtalstid10.1. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal

10.2. Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller10.3. Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.10.4. Med “väsentligt avtalsbrott” enligt p. 10.1.1. ska inte förstås avbokad servicetillfälle enligt p 4.5 eller 5.3.11. Meddelanden11.1. Meddelanden föranledda av detta avtal ska skickas skriftligen till part.

11.2. Om parts adress ändras ska denne skriftligen meddela motparten om ny adress.

11.3. Med förbehåll för ändringar som inte är till nackdel för Kunden enligt punkt 9.1, ska överenskomna avvikelser från detta avtal, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.12. Tvist12.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.13. GDPR14.1. Dunsta behandlar Kundens uppgifter i enlighet med Dunstas integritetspolicy. Frågor hur vi behandlar dina personuppgifter ställs till info@dunsta.se.Dunsta AB Norrköping 2024-02-26